Pogoji uporabe


SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA MOJALBUM.COM (v. 1.0)

OSNOVNA PRAVILA

Ti splošni pogoji uporabe spletnega mesta Mojalbum.com (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta Mojalbum.com (v nadaljevanju: spletno mesto oz. Mojalbum.com).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletnem mestu.

V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

Vsak uporabnik ali član se strinja, da bo morebitne kršitve pravil s strani drugih uporabnikov ali članov, ki posegajo v njegove pravice, poskušal rešiti sporazumno z uporabnikom ali članom, ki je kršitve povzročil. V primeru, da kršitve ne bodo odpravljene, bo o njih obvestil ponudnika po elektronski pošti na naslov infomojalbum.com ali preko posebej zato namenjenih storitev spletnega mesta.

Če menite, da so bile z gradivom objavljenim v okviru storitev spletnega mesta Mojalbum.com kršene vaše avtorske pravice, se obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom na infomojalbum.com.

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta Mojalbum.com na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje na spletno mesto in za pravne ter stvarne napake na vsebini, ki jo posreduje na spletno mesto.

V primeru nestrinjanja s splošnimi pogoji se je vsak član dolžan trajno izčlaniti. Član se lahko izčlani kadarkoli in iz kateregakoli razloga tako, da na elektronski naslov infomojalbum.com sporoči svoje uporabniško ime in geslo, administrator pa ga bo po preverjanju nemudoma izključil. Do izključitve je član polno odgovoren za svoja dejanja.

Ponudnik si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika in prekinitve članstva brez predhodnega obvestila v primeru kršitve splošnih pogojev uporabe oz. v drugih primerih, kot so ti navedeni v teh pogojih.

I. OPREDELITEV POJMOV

SPLOŠNI POGOJI uporabe spletnega mesta Mojalbum.com predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč in nepreklicen sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega mesta Mojalbum.com.

POLITIKA ZASEBNOSTI spletnega mesta Mojalbum.com vsebuje opis načina varovanja, obdelave in posredovanja osebnih podatkov uporabnikov in članov spletnega mesta Mojalbum.com, ki jih ti posredujejo ponudniku storitev v okviru registracije ali uporabe spletnega mesta Mojalbum.com.

SPLETNO MESTO MOJALBUM.COM (v nadaljevanju: spletno mesto oz. Mojalbum.com) je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora www.mojalbum.com (ali različice www.moj-album.com) ponuja uporabnikom določene storitve. Ponudnik storitev lahko spreminja domenski naslov spletnega mesta.

PONUDNIK STORITEV (v nadaljevanju: ponudnik oz. nosilec) spletnega mesta Mojalbum.com, lastnik vsebin, razen vsebin, ki jih v skladu s temi pogoji priskrbijo člani, ter lastnik in skrbnik programskih aplikacij ter z njo povezanih storitvenih dejavnosti, je družba Popcom spletni mediji d.o.o., Sp. Gameljne 99, 1211 Ljubljana - Šmartno, razen če ni navedeno drugače.

UPORABNIK storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način (bodisi z dostopanjem, ogledovanjem, prikazovanjem ipd.) uporablja storitve spletnega mesta Mojalbum.com (v nadaljevanju uporabnik).

ČLAN je vsaka oseba, ki uspešno zaključi postopek registracije novega člana ter svojo registracijo potrdi s prijavo v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom.

II. PREDMET STORITEV

Storitve Mojalbum.com so namenjene shranjevanju in prikazovanju avtorskih fotografij in fotografskih avtorskih del članov, komunikaciji, zabavi ter sodelovanju z ostalimi uporabniki preko spleta (v nadaljevanju tudi: avtorske vsebine oz. gradiva).

Storitve so na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila.

III. POGOJI ZA UPORABO STORITVE

Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno za člane in uporabnike, razen v primerih, kjer je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

Storitve za člane so namenjene vsem članom spletnega mesta Mojalbum.com, ki uspešno zaključijo postopek registracije novega člana.

Nekatere storitve Mojalbum.com so v omejenem ali neomejenem obsegu na voljo tudi ostalim uporabnikom.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje dostopa do storitev članom in uporabnikom Mojalbum.com.

Članstvo na spletnem mestu Mojalbum.com je namenjeno izključno nekomercialni osebni uporabi s strani fizičnih oseb.

Storitve Mojalbum.com lahko prosto, v okviru teh splošnih pogojev, uporabljajo vsi uporabniki, vendar lahko osebe, mlajše od 14 let, storitve Mojalbum.com uporabljajo ob soglasju in/ali nadzoru staršev ali zakonitih skrbnikov.

IV. POSTOPEK PRIDOBITVE ČLANSTVA

Uporabnik s pomočjo izpolnitve obrazca na spletnem mestu Mojalbum.com prične postopek registracije.

S pričetkom postopka registracije uporabnik potrjuje, da je prebral splošne pogoje, jih razume, se z njimi strinja in jih v popolnosti in brez dodatnih omejitev ali zadržkov sprejema.

Uporabnik je zavezan k spoštovanju splošnih pogojev, ki veljajo za člane, neposredno s pričetkom postopka registracije - takoj ko potrdi, da je splošne pogoje in politiko zasebnosti prebral in se z njima v celoti strinja.

S potrditvijo strinjanja s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti lahko uporabnik prične postopek ustvarjanja uporabniškega računa.

Uporabnik v postopku registracije izbere uporabniško ime. Ponudnik si pridržuje pravico, da v postopku registracije ali kadarkoli kasneje zavrne dodelitev ali uporabo uporabniškega imena, ki ni v skladu s temi splošnimi pogoji.

V postopku kreiranja uporabniškega računa ustvari uporabnik uporabniški račun izključno za svoje ime in za svoj račun.

Ponudnik lahko po svoji presoji registracijo novih članov omeji oziroma uporabnikom ne dopusti pridobitve članstva.

Ob registraciji se uporabnik zavezuje, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni. Uporabnik sam odgovarja za točnost vnesenih podatkov.

Registracija drugih oseb in uporaba tujih osebnih imen je prepovedana, za kar jamči vsak uporabnik s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.

Član se v okviru storitev Mojalbum.com ne sme izdajati za drugo osebo kot je v resnici. Za kakršnokoli škodo, ki bi jo na ta način povzročil drugim uporabnikom, članom, ponudniku ali tretjim osebam, je polno odškodninsko oziroma kazensko odgovoren in prevzema nase pasivno legitimacijo v primeru spora.

Ob registraciji je potrebno navesti naslednje podatke:
- uporabniško ime,
- geslo,
- datum rojstva*,
- elektronski naslov.

Ko je postopek registracije zaključen, uporabnik avtomatično vstopi v spletno mesto in s tem postane član. V primeru, da želi član uporabljati vse storitve, ki so na voljo na spletnem mestu, mora potrditi še vpisan elektronski naslov. Član na naveden e-poštni naslov prejme potrditveno povezavo za dostop do spletnega mesta Mojalbum.com ter s tem potrdi veljavnost elektronskega naslova.

* osebni podatki so varovani v skladu s politiko zasebnosti

V. PRAVILA VEDENJA ČLANOV

Član vse storitve Mojalbum.com uporablja na lastno odgovornost.

Ponudnik si pridržuje pravico, da po svoji presoji kadarkoli ustrezno spremeni, prilagodi ali zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

Uporabnik ali član se strinja, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije in splošnimi etičnimi normami.

Član bo v okviru uporabe spletnega mesta Mojalbum.com in njegovih storitev uporabljal en sam uporabniški račun. V primeru, da isti član uporablja različne uporabniške račune, mu lahko ponudnik onemogoči dostop do vseh računov na spletnem mestu Mojalbum.com.

Član je osebno odgovoren za posredovana ali objavljena mnenja, nasvete, izjave in druge podatke in gradiva, ter za objave ali prikazane podatke in informacije, posredovane preko storitev spletnega mesta Mojalbum.com.

Članu ni dovoljeno uporabljati tujega uporabniškega imena.

Člani so sami odgovorni za varovanje svojih uporabniških imen in gesel pred nepooblaščeno uporabo drugih oseb. Članom ni dovoljeno posojati podatkov za dostop do njihovih uporabniških računov ali pooblastiti kateregakoli drugega uporabnika za uporabo njihovega uporabniškega imena.

Članom in uporabnikom v okviru storitev Mojalbum.com ni dovoljeno pošiljanje, predvajanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje spolno napadalnih, pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki. Članom in uporabnikom v okviru storitev Mojalbum.com ni dovoljeno posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov).

V postopku registracije ali kasneje je v uporabniški profil prepovedano na kakršenkoli način, vključno z avdiovizualnimi gradivi vključevati žaljive ali vulgarne izraze in kletvice oz. izraze, ki so zaščiteni s pravicami prava blagovnih znamk. Vnos osebnih podatkov v uporabniški profil lahko posameznik izvede na lastno odgovornost in upoštevajoč določbe Politike zasebnosti Mojalbum.com. Vnos osebnih podatkov tretjih oseb brez njihovega pisnega soglasja je strogo prepovedan.

Ponudnik storitev si pridržuje vse pravice v zvezi s presojo ustreznosti, namestitvijo in odstranitvijo posameznega uporabniškega imena, drugih podatkov v uporabniškem profilu ter vsebin, ki jih uporabnik v okviru svojega uporabniškega profila posreduje v sistem.

V okviru storitve je prepovedano oglaševanje ali nagovarjanje preostalih uporabnikov in članov k prodaji, nakupu, najemu, zbiranju sredstev ali kakršnemukoli drugemu trženju blaga in storitev. Prav tako je prepovedano nagovarjanje uporabnikov in članov k obiskovanju drugih spletnih mest za potrebe večanja obiskanosti ali prepoznavnosti oglaševalnih spletnih mest.

Pri uporabi storitev je prepovedano ravnanje, ki na kakršenkoli način otežuje ali onemogoča normalno uporabo storitev ostalim uporabnikom in članom. To določilo vključuje prepoved pošiljanja verižnih pisem ali t.i. nepooblaščene e-pošte drugim članom oziroma kakršnokoli nadlegovanje članov s podobnimi vsebinami. Prepovedana je distribucija kakršnihkoli računalniških virusov, trojanskih konjev in druge zlonamerne programske kode oziroma druga ravnanja, ki bi lahko ogrozila ali povzročila škodo spletnemu mestu Mojalbum.com, drugim članom, ponudniku ali ostalim uporabnikom.

VI. PREKINITEV ČLANSTVA

Trajanje uporabniškega računa v primeru redne uporabe v skladu z določili teh pogojev ni omejeno.

Uporabniški računi, s katerimi se člani ne bodo prijavili več kot 365 dni, so lahko avtomatsko izbrisani.

VII. PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN

Vse vsebine, objavljene na straneh mesta Mojalbum.com, razen vsebin, ki so jih na spletni strežnik naložili člani, so last ponudnika storitev in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev. Vsa dela, ki izpolnjujejo pogoje za avtorska dela, so v skladu z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez privolitve imetnika avtorske pravice.

Ponudnik je izključni lastnik znamke Mojalbum.com in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov.

Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika ni dovoljena. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva ponudnika pišite na naslov infomojalbum.com.

VIII. VSEBINE IN GRADIVA, KI JIH POSREDUJEJO ČLANI

Uporabnik ali član se zavezuje, da ne bo na noben način poskušal priti do katerihkoli podatkov ali drugih gradiv o članih ali spletnem mestu Mojalbum.com, do katerih ni upravičen v okviru njemu dostopnih storitev spletnega mesta.

Uporabnik ali član se strinja, da so vsa gradiva (fotografije in fotografska avtorska dela, besedila in druga avtorska in neavtorska gradiva), ki jih posreduje v okviru storitev spletnega mesta Mojalbum.com, prosto dostopna javnosti spletnega mesta Mojalbum.com, razen v primerih, ko je izrecno drugače določeno s temi splošnimi pogoji.

Član izrecno zagotavlja, da so gradiva, ki jih posreduje v okviru storitev spletnega mesta Mojalbum.com, njegova avtorska dela oziroma ima član pridobljene ustrezne materialne avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, ki članu dovoljujejo razpolaganje z avtorskim delom na način, določen v teh splošnih pogojih. V primeru objave gradiv, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, uporabnik jamči, da je pred objavo pridobil ustrezno (pisno) soglasje nosilcev pravic.

S posredovanjem gradiva na spletno mesto Mojalbum.com daje član, ki je gradivo posredoval, ponudniku storitev neizključno in neodplačno pravico do časovno in prostorsko neomejene uporabe in objave posredovanega gradiva, vključno s pravico reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanja (ter izključne uporabe dela v spremenjeni obliki), javnega prikazovanja in predvajanja gradiva delno ali v celoti po presoji ponudnika storitev. Ponudnik storitev lahko gradivo objavlja v vseh elektronskih medijih (internet, radiodifuzni in kabelski mediji, prenosni telefoni (mobilni portali), slikovni predvajalniki), v vseh formatih, v katerih se lahko predvajajo vsebine. Skladno z določbami zakona o avtorski in sorodnih pravicah član prenaša na ponudnika materialne avtorske pravice, ki se nanašajo na uporabo gradiva v skladu s tem odstavkom. Ponudnik lahko pridobljene pravice iz tega odstavka v celoti ali delno prenaša na tretje osebe.

S sprejemom splošnih pogojev se uporabnik ali član strinja, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošlje sam.

Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za pravne napake na gradivu, ki ga je prejel od uporabnikov ali članov. Ponudnik si v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine pridržuje pravico ukrepanja proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

IX. ZUNANJE POVEZAVE

Dovoljeno je, da naredite povezavo z drugih spletnih mest na stran spletnega mesta Mojalbum.com. Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino.

Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih brez dovoljenja ponudnika storitev prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in znamko spletnega mesta Mojalbum.com.

X. ODGOVORNOST UPORABNIKOV IN ČLANOV

Ponudnik storitev ne zagotavlja, da so katerikoli podatki, ki jih posredujejo ostali uporabniki ali člani, točni.

Uporabniku ali članu ni potrebno, niti ni priporočljivo, ostalim uporabnikom ali članom v nobenem trenutku razkriti kateregakoli izmed osebnih podatkov razen v primeru, da se sam na svojo odgovornost odloči drugače.

Uporabnik ali član se strinja, da lahko vsebine in gradiva vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Uporabnik ali član soglaša, da ponudnik ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.

XI. POLITIKA ZASEBNOSTI

Ponudnik spletnega mesta varuje osebne podatke uporabnikov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podrobnejša pojasnila so objavljena v politiki zasebnosti.

XII. PIŠKOTKI

Med brskanjem po spletnem mestu Mojalbum.com se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in članov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev.

Uporabnik ali član lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta Mojalbum.com, za katere se zahteva članstvo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotov ni mogoča. Več podatkov o piškotih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

XIII. NADZOR NAD UPORABO

Ponudnik ne nadzoruje gradiva in podatkov, ki jih uporabniki ali člani posredujejo na spletno mesto Mojalbum.com v okviru njegovih storitev, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Ponudnik si v skladu z namenom izpolnjevanja določb tega sporazuma pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in gradiva, ki jih uporabnik ali član posreduje v okviru storitev spletnega mesta, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje. Uporabniki ali člani, ki v okviru storitev Mojalbum.com posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, so za kršitve odgovorni ne glede na poseg ponudnika.

XIV. NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila po svoji presoji proti uporabniku, ki krši določila teh splošnih pogojev, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:

- opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh,
- blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta Mojalbum.com,
- blokiranje uporabniškega računa,
- blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere ponudnik ugotovi, da jih uporablja isti član kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,
- blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,
- posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev.

Ponudnik bo izključil vse uporabnike ali člane, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji ali drugimi dejanji, ki jih sankcionira pravo (zakonodaja) Republike Slovenije.

XV. ODGOVORNOST

Uporabnik ali član se strinja, da ponudnika storitev, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletnega mesta ali zlorabe drugih uporabnikov. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

V vseh primerih kršitev določb teh pogojev, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da sproži postopke v lastnem imenu oz. se kot sospornik pridruži tistim uporabnikom ali članom, ki so bili na kakršenkoli način oškodovani.

Ponudniku storitev, njegovim lastnikom, zaposlenim, pogodbenim sodelavcem ali pooblaščencem so uporabniki ali člani za povzročeno materialno in nematerialno škodo odgovorni po splošnih pravilih obligacijskega prava.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da v skladu z določili teh splošnih pogojev po lastni presoji kadarkoli z ali brez obvestila zaradi kakršnihkoli kršitev določb tega sporazuma prekine ali razveže članstvo oziroma članu ali uporabniku omeji dostop do določenih storitev ali storitev v okviru Mojalbum.com v celoti.

Ponudnik storitev uporabnikom in članom ne jamči, da bo uporaba storitev spletnega mesta Mojalbum.com popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega mesta. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik storitev ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta Mojalbum.com, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

Obveznost ponudnika za škodne primere v zvezi s storitvami spletnega mesta Mojalbum.com, ki niso zajeti s tem sporazumom, je omejena na znesek, ki ga je uporabnik ali član vplačal za storitve Mojalbum.com v zadnjih 6 mesecih pred nastankom spora.

XVI. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Uporabnik ali član se strinja s temi pogoji z vsakokratnim obiskom spletnega mesta Mojalbum.com, ne glede na to, če se je na spletno mesto prijavil s pomočjo uporabniškega imena in gesla ali ne. Pravica uporabnika ali člana ob uporabi storitve je vezana na vse morebitne kasnejše spremembe ali dopolnitve (določb, omejitev in/ali pogojev), ki jih določi sam ponudnik.

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem mestu Mojalbum.com.

Ponudnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali članu dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

XVII. REŠEVANJE SPOROV

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletnega mesta Mojalbum.com, se najprej obrnite na e-poštni naslov infomojalbum.com ali na poštni naslov podjetja Popcom, d.o.o., ki je naveden na začetku teh splošnih pogojev.

XVIII. PRISTOJNOST ZA SPORE

Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Ljubljani, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev ter v zvezi z družbo Popcom d.o.o., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

XIX. VELJAVNOST POGOJEV

Ta različica splošnih pogojev uporabe ima zaporedno številko 1.0 in velja od 20. oktobra 2009.

© Popcom d.o.o. Vse pravice pridržane.

prijava


napaka v polju